โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยเเละวันสุนทรภู่

มีการประกวดการเเต่งกายตามตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่