การเรียนวิชา ประวัติศาสตร์ เรื่ิอง รู้จักโรงเรียน รู้จักชุมชน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การเรียนการสอน เรื่องเศรษฐศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
08/02/2018
การเดินเข็มทิศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
08/02/2018
Show all

การเรียนวิชา ประวัติศาสตร์ เรื่ิอง รู้จักโรงเรียน รู้จักชุมชน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

จากกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์
เรื่อง การสืบค้นข้อมูลของโรงเรียนและชุมชน นักเรียนเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานอย่างง่ายๆ
โดยใช้ วิธีการทางประวัติศาสตร์
1.นักเรียนร่วมกันตั้งคำถาม เกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจ
2. รวมรวมหลักฐาน หรือหาคำตอบจากแหล่งข้อมูลต่าง
3.ตรวจสอบหลักฐานหรือข้อมูลที่ได้มา
4.จัดลำดับข้อมูล
5.นำเสนอ

จากกิจกรรม นักเรียนได้ร่วมกันหาข้อมูลโดยมีครูและผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำ

การนำเสนอนักเรียนจะเลือกวิธีการนำเสนอด้วยตัวเอง
ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ฝึกการยอมรับความคิดเห็นจากเพื่อนและข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น
ฝึกการอดทน

ผลงานจะไม่ได้สวยเพอร์เฟ็คแต่มันมาจากมือน้อยๆ ที่ร่วมกันทำอย่างตั้งใจ

#ประถมสาม #โครงงานประวัติศาสตร์
#วิธีการทางประวัติศาสตร์