การเรียนการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานน้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การเรียนรู้เรื่อง อุณหภูมิกับการเกิดลม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
27/02/2018
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การลำเลียงน้ำของพืช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
02/03/2018
Show all

การเรียนการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานน้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เรื่องสนุกไปกับพลังงานน้ำด้วยชุดเสริมการเรียนรู้ GIGO ป.4
วิชาเทคโนโลยีและพลังงาน
นร.ได้เรียนฝึกทักษะในการต่อชุดเสริมสร้างการเรียนรู้ GIGO และสามารถต่อเป็นโมเดลได้รูปแบบต่างๆในเรื่องของพลังงานน้ำได้ สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนในเรื่องของพลังงานน้ำ ทำให้นร.ได้มองเห็นภาพของพลังงานน้ำได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ในการปฏิบัตินร.ได้ลงมือปฏิบัติจริง ฝึกการต่อโมเดล ฝึกการร่วมมือกันในทำงานเป็นทีม ฝึกการวางแผนและฝึกในเรื่องของการนำเสนอหน้าชั้นเรียน

ผู้สอน นายณฤพล พลแสงทอง