การประเมินนักเรียน ระดับประถมศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การประเมินนักเรียน ระดับประถมศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  คัดเลือกเป็นระดับตัวเเทนจังหวัดปทุมธานี