งานปัจฉิมนิเทศ ในครั้งนี่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นเเรก ที่จบการศึกษาในปีนี้

โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ในครั้งนี้