คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ร่วมถวายความจงรักภัคดีแด่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี