ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ SISA


ระบบ SISA คืออะไร?

เป็นระบบช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก ทั้งทางด้านการรับสมัคร การเก็บข้อมูลต่างๆของนักเรียน การจัดเก็บคะแนน อีกทั้งยังช่วยในการบันทึกข้อมูลการมาเรียนของนักเรียนอีกด้วย
โรงเรียนสาธิตนวัตกรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้นำระบบนี้เข้ามาใช้ในส่วนของการรับสมัครนักเรียน เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลการรับสมัครนักเรียน โดยวิธีการใช้งานนั้นสามารถดูได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เข้าเว็บไซต์ www.ids.rmutt.ac.th/apply
2. เลือกในส่วน “การรับสมัคร”
3. คลิก “สมัครเรียน”
4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามขั้นตอนในระบบ
5. พิมพ์ใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ ห้องธุรการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ในวันและเวลาราชการ

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว พิมพ์ใบสมัครและยื่นพร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆ ณ ห้องธุรการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี
ในวันและเวลาราชการ ชำระค่าสมัคร 200 บาท เรียบร้อยแล้วจึงถือว่าการสมัครสมบูรณ์