ระบบ SISA

เป็นระบบช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก ทั้งทางด้านการรับสมัคร การเก็บข้อมูลต่างๆของนักเรียน การจัดเก็บคะแนน อีกทั้งยังช่วยในการบันทึกข้อมูลการมาเรียนของนักเรียนอีกด้วย

โรงเรียนสาธิตนวัตกรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้นำระบบนี้เข้ามาใช้ในส่วนของการรับสมัครนักเรียน เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลการรับสมัครนักเรียน โดยวิธีการใช้งานนั้นสามารถดูได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าเว็บไซต์ www.ids.rmutt.ac.th/apply

2. เลือกในส่วน "การรับสมัคร"

3. คลิก "สมัครเรียน"

4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามขั้นตอนในระบบ

5. พิมพ์ใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ ห้องธุรการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ในวันและเวลาราชการ