การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนผู้ปกครองจะต้องยื่นใบสมัครกับทางโรงเรียนจากนั้นโรงเรียนจะให้รหัสเพื่อเป็นสิทธิในการเข้าแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้จากกลุ่มงาน 3 กลุ่มงานดังนี้