ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
15/11/2022
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
17/11/2022
Show all

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (วุฒิปริญญาตรี)
(กลุ่มวิชา/หรือทาง/หรือสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือกลุ่มวิชาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง)