ขั้นตอนการขอหลักฐานการรับเงินคืนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สพฐ.66
1. ทางโรงเรียนแจกเอกสาร QR CODE สำหรับกรอกข้อมูล
2. ผู้ปกครองกรอกข้อมูลรับเงินคืนผ่านฟอร์ม
3. ผู้ปกครองส่งเอกสารหลักฐานการขอรับเงินคืนที่ครูประจำชั้น
4. หลังได้รับเอกสารครบถ้วนทุกคน ระยะการดำเนินการคืนเงินจะอยู่ระหว่าง 45-60 วันทำการ