นักเรียนชั้นป.5 ประดิษฐ์บ้านกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า
08/10/2020
ตารางสอบปลายภาค 1/63
12/10/2020
Show all

เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ให้ความรู้เรื่องกล้องโทรทรรศ์

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอขอบพระคุณ คุณมานพ อาจปรุ และคุณสหชัย ชมวิหก จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต ที่ให้ความกรุณามาให้ความรู้เกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์แก่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในกลุ่มวิทยาศาสตร์