ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทยระดับ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
18/10/2019
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์พลังงานสะอาด ประเภท Innovation in Design and Explanation of Juncture รายการ Thailand Green Mech Contest 2019
18/10/2019
Show all

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69