ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69