บรรยากาศรายวิชาสาธิตนวัตกรรม คอร์ส “นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์”