นักเรียนชั้น ม.4-5 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ คณะบริหารธุรกิจ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี