นักเรียนชั้น ป.2 เดินทางไปเรียนรู้และทำกิจกรรมที่ อพวช.