นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพเรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพเรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว โดยนักเรียนได้ทำการปลูกต้นผักชีฝรั่งเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะการใช้ชีวิตและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้