ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กหญิงพิชชาอร ศิริเงินยวง ป.5 ได้รับเกียรติบัตรในโครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TAC) ประจำปีการศึกษา 2566