ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายเลปกร มูลมัย ชั้น ป.5 ในการแข่งขันหมากล้อม