หมวดภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมหน้าเสาธง โดยให้นักเรียนเต้นเพลง Baby shark มีครูณัฐภาวี  นักศึกษาฝึกสอนชาวไทย เเละนักศึกษาฟิลิปินส์ นำเต้น