โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี  จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.รสริน   เจิมไธสง เป็นประธานเปิดงาน

ภายในกิจกรรม  นักเรียนได้เข้าฐาน ร่วมทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในเเต่ละฐาน